ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

39

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
19
ดูข้อมูล
รร.ขนาดกลาง
14
ดูข้อมูล
รร.ขนาดใหญ่
4
ดูข้อมูล
รร.ขนาดใหญ่พิเศษ
2
ดูข้อมูล
รร.ระดับปฐมวัย
2
ดูข้อมูล

897

ห้องเรียน

14
ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3 -38.59

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.6 -32.62

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

11

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

1,537

ครูและบุคลากร

สนง.
41
รร.
1,496
ดูข้อมูล

28

เกษียณอายุ 2567

ดูข้อมูล

28,152

นักเรียน

-99
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
105
14
นร.ประถมศึกษา
318
-19
นร.ม.ต้น
14,549
-90
นร.ม.ปลาย
13,180
-4
รร.จำแนกตามจังหวัด
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โรงเรียน / 5%
มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 โรงเรียน / 95%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 19 โรงเรียน / 49%
ขนาดกลาง 14 โรงเรียน / 36%
ขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน / 10%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน / 5%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 5 โรงเรียน / 13%
ขนาดที่ 2 9 โรงเรียน / 23%
ขนาดที่ 3 2 โรงเรียน / 5%
ขนาดที่ 4 3 โรงเรียน / 8%
ขนาดที่ 5 14 โรงเรียน / 36%
ขนาดที่ 6 4 โรงเรียน / 10%
ขนาดที่ 7 2 โรงเรียน / 5%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี (ณ วันที่ 10 มิ.ย. - เทอม 1)
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้งสำนักงาน
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12
//