ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย
หญิง
รวม0

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย467
หญิง999
รวม1466

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวนว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา394
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา6018
ครู1,410122
ครูผู้ช่วย11925
ครู (มาช่วยราชการ)10
ครู (มาช่วยราชการภายใน)20
ครู (ไปช่วยราชการ)20
ครู (ไปช่วยราชการภายใน)20
รวม1,635169

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ0
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ31
ผู้อำนวยการชำนาญการ4
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ22
รองผู้อำนวยการชำนาญการ25
รองผู้อำนวยการไม่มีวิทยฐานะ4
ครูเชี่ยวชาญ1
ครูชำนาญการพิเศษ308
ครูชำนาญการ 467
ครูไม่มีวิทยฐานะ650
รวม1512

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน