ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 47.62 25.33 31.40 28.55 33.22
2561 54.65 7.03 29.48 4.15 35.55 4.15 27.69 -0.86 36.84 3.62
2562 55.50 0.85 25.91 -3.57 29.84 -5.71 31.20 3.51 35.61 -1.23
2563 57.70 2.20 26.07 0.16 30.18 0.34 34.01 2.81 41.57 5.96
2564 54.46 -3.24 24.13 -1.94 31.72 1.54 29.99 -4.02 35.08 -6.49
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12