ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2562 55.50 25.91 29.84 31.20 35.61
2563 57.70 2.20 26.07 0.16 30.18 0.34 34.01 2.81 41.57 5.96
2564 54.46 -3.24 24.13 -1.94 31.72 1.54 29.99 -4.02 35.08 -6.49
2565 56.49 2.03 25.28 1.15 34.39 2.67 32.56 2.57 37.18 2.10
2566 54.56 -1.93 26.78 1.50 30.87 -3.52 32.47 -0.09 36.17 -1.01
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12