จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด361533,8662,2916,346
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง--415
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-----
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน361533,8232,2796,291
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า--18321
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--14519
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--7310
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอสหวิทยาเขตประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--5-5
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--5-5
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--682593
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--682593
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--11-11
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--11-11
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--15-15
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--15-15
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--14392235
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง---11
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--14291233
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--302959
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--302959
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6467131
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--6467131
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--31839
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--31839
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินกำพร้า-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--207244451
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กเร่ร่อน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินผลกระทบจากเอดส์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินชนกลุ่มน้อย-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กยากจน--206243449
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินกำพร้า--1-1
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--19283275
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--19183274
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--552681
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กเร่ร่อน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมผลกระทบจากเอดส์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมชนกลุ่มน้อย-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กยากจน--552681
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมกำพร้า-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4956105
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--4955104
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท---11
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--301848
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--301848
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--4691137
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--4691137
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8346129
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--8346129
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--13899237
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--13699235
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า--2-2
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--334147481
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--331147478
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า--1-1
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--2-2
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--6337100
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--6337100
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--119124243
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กเร่ร่อน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมผลกระทบจากเอดส์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมชนกลุ่มน้อย-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กยากจน--113123236
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมกำพร้า--1-1
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--4-4
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--112
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--277162439
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--265162427
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า--8-8
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--4-4
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--147109256
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กเร่ร่อน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษผลกระทบจากเอดส์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษชนกลุ่มน้อย-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กยากจน--147109256
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษกำพร้า-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--15480234
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--15279231
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า--112
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9550145
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กถูกทอดทิ้ง-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กเร่ร่อน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตผลกระทบจากเอดส์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตชนกลุ่มน้อย-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กยากจน--9550145
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตกำพร้า-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3513310531304
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน3513310531304
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด120232064
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน120231963
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---11
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--455297
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--445296
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--52126
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--52025
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า---11
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--21275287
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--20875283
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--2-2
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--131124
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--131124
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--571774
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--571774
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--9323116
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กเร่ร่อน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ผลกระทบจากเอดส์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ชนกลุ่มน้อย-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กยากจน--9323116
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์กำพร้า-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--349118467
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--348115463
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว---33
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--8748135
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--8346129
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า--314
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--112
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--402868
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง--1-1
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--372865
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า--1-1
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว--1-1
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--423173
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--423173
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--220157377
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง--2-2
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--218157375
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--15251203
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กเร่ร่อน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ผลกระทบจากเอดส์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ชนกลุ่มน้อย-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กยากจน--15251203
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่กำพร้า-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--44347
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--44347
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด--231235
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กถูกทอดทิ้ง-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กเร่ร่อน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณผลกระทบจากเอดส์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณชนกลุ่มน้อย-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กยากจน--231235
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณกำพร้า-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12