ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย10
หญิง31
รวม41

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย506
หญิง990
รวม1496

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2
นักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่ม)1
นักทรัพยากรบุคคล (ผอ.กลุ่ม)1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผอ.กลุ่ม)1
นักวิชาการเงินและบัญชี (ผอ.กลุ่ม)1
นักวิชาการศึกษา (ผอ.กลุ่ม)1
ศึกษานิเทศก์ (ผอ.กลุ่ม)1
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ผอ.กลุ่ม)1
นักทรัพยากรบุคคล4
นักจัดการงานทั่วไป2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3
นักวิชาการคอมพิวเตอร์2
นักวิชาการเงินและบัญชี4
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
นักวิชาการพัสดุ2
นักวิชาการศึกษา2
ศึกษานิเทศก์4
นิติกร2
นักประชาสัมพันธ์1
เจ้าพนักงานธุรการ4
รวม41

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวนว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา390
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา490
ครู1,1920
ครูผู้ช่วย2160
รวม1,4960

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
ชำนาญการพิเศษ19
ชำนาญการ9
ปฏิบัติการ9
ชำนาญงาน2
ปฏิบัติงาน2
รวม41

ในโรงเรียน

ตำแหน่งวิทยฐานะจำนวน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ37
ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ2
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ32
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ17
ครูไม่มีวิทยฐานะ277
ครูชำนาญการพิเศษ450
ครูชำนาญการ465
ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะ216
รวม1496

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน