จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด10531814,549--
พุทธ10531714,317--
อิสลาม--172--
คริสต์--57--
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ-13--
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--1,084--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--1,065--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม--5--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์--14--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--70--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--70--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--1,114--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--1,095--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--3--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--15--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ--1--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--877--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--869--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--4--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--4--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--559--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--556--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--2--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์--1--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--112--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--110--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์--2--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--80--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--80--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--39--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--38--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--1--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--578--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพุทธ--575--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--3--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--497--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--497--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--57--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--57--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--87--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--86--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--1--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--50--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--49--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--1--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--358--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--352--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--2--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--4--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--113--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--112--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--1--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--511--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--511--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--383--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--381--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--2--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--334--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--333--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--1--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตคริสต์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--504--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--504--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--867--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--865--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--1--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์--1--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--336--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--336--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--453--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--451--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--2--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--159--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--159--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด75216118--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ75216118--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด30102116--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ30101116--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-1---
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--1,037--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--997--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--33--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์--7--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--1,007--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--972--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--30--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์--5--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--368--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--340--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--27--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ--1--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--118--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--117--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--1--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--88--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--88--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--97--
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--97--
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--584--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--580--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--4--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--597--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--587--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--8--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์--1--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ--1--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--101--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--100--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--1--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--46--
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--46--
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--548--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--542--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--5--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์--1--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--170--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--170--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--251--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--215--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--36--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--81--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--81--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12