จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด10831214,70413,41628,540
พุทธ10831114,46713,18228,068
อิสลาม--176125301
คริสต์--57105162
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ-1449
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--1,0851,7522,837
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--1,0661,7142,780
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม--5813
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์--143044
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--7453127
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--7448122
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม---22
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์---33
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--1,1161,6632,779
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--1,0971,6242,721
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--358
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--153247
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ--123
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--8919101,801
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--8839031,786
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--415
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--4610
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--5698431,412
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--5668411,407
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--2-2
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์--123
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--11079189
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--10879187
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์--2-2
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--7896174
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--7896174
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--402464
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพุทธ--392463
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--1-1
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--6004521,052
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพุทธ--5974491,046
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอิสลาม--336
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินคริสต์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินซิกส์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินพราหมณ์/ฮินดู-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--511386897
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--511386897
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--562884
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพุทธ--562884
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอิสลาม-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมคริสต์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมซิกส์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมพราหมณ์/ฮินดู-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--88116204
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--87116203
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--1-1
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--503383
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--493382
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--1-1
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--354478832
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--348466814
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม--213
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์--41115
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--11165176
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--11065175
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--1-1
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--524309833
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--524308832
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม---11
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--384310694
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--382310692
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--2-2
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--349177526
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--348176524
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม--112
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตคริสต์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--513368881
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพุทธ--513368881
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอิสลาม-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมคริสต์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมซิกส์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมพราหมณ์/ฮินดู-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--8716571,528
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--8696511,520
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม--134
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์--134
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--314213527
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพุทธ--314213527
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอิสลาม-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษคริสต์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษซิกส์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษพราหมณ์/ฮินดู-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--450295745
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--448294742
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม---11
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์--2-2
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--163111274
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพุทธ--163111274
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอิสลาม-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตคริสต์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตซิกส์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตพราหมณ์/ฮินดู-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด7621411971480
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ7621411971480
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด3298112138380
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ3297112136377
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม---11
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์---11
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-1--1
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--1,0429672,009
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--1,0029291,931
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--333063
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์--7815
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--1,0169581,974
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--9799291,908
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--312253
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์--5712
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ--1-1
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--383164547
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--354149503
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--281543
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--11970189
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--11870188
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม--1-1
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--9242134
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--9242134
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--9725122
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พุทธ--9725122
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อิสลาม-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์คริสต์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ซิกส์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์พราหมณ์/ฮินดู-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--5894511,040
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--5854481,033
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--437
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--6164261,042
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--6064171,023
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--8715
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์--1-1
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ--123
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--10563168
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--10461165
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--123
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--483482
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--483482
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--548309857
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--542305847
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม--538
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์--112
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--175101276
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พุทธ--175101276
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อิสลาม-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่คริสต์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ซิกส์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่พราหมณ์/ฮินดู-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--255135390
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--217119336
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม--381654
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--8744131
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพุทธ--8743130
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอิสลาม-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณคริสต์---11
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณซิกส์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณพราหมณ์/ฮินดู-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12