โครงการในโรงเรียน

มาตรฐานสากล SCQA 13 โรงเรียน
มาตรฐานสากล OBECQA 7 โรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 27 โรงเรียน
วิถีพุทธ 17 โรงเรียน
เครือข่ายสะเต็มศึกษา 12 โรงเรียน
จัดการเรียนร่วม 35 โรงเรียน
คอนเน็กซ์อีดี 2 โรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 11 โรงเรียน
สถานศึกษาพอเพียง 39 โรงเรียน
โรงเรียนคุณภาพ 2 โรงเรียน
โรงเรียนสแตนอโลน 1 โรงเรียน
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12