แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
22012001 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรี0.1
22012002 โรงเรียนบางกะจะ บางกะจะเมืองจันทบุรี8.7
22012003 โรงเรียนศรียานุสรณ์ วัดใหม่เมืองจันทบุรี0.1
22012004 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ตลาดเมืองจันทบุรี4.4
22012005 โรงเรียนท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่11.6
22012006 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่24.7
22012007 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่27.2
22012008 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่36.1
22012009 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว68.4
22012010 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอาม39.7
22012011 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอาม28.3
22022001 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุง24.1
22022002 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร บ่อขลุง38.8
22022003 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุง28.6
22022004 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน59.1
22022005 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทรโป่งน้ำร้อน43.6
22022006 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อน71.4
22022007 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ มะขามมะขาม14.8
22022008 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์17.7
22022009 โรงเรียนสอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาว68.6
22022010 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนานสอยดาว83.6
22022011 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏ28.4
22022012 โรงเรียนคลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏ43.0
23010002 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราด85.2
23010116 โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้าง82.5
23012001 โรงเรียนตราษตระการคุณ วังกระแจะเมืองตราด69.8
23012002 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะเมืองตราด67.8
23012003 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะเมืองตราด68.8
23012005 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราด68.9
23012006 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราด88
23012007 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม เนินทรายเมืองตราด74
23012009 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่139
23012010 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง55
23012011 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิง62.3
23012012 โรงเรียนประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิง44.8
23012013 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่83.3
23012014 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่81.4
23012016 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบ74.6
23012017 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูด95
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12