จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด10531814,549--
เตี้ย922676--
ค่อนข้างเตี้ย922703--
สูงตามเกณฑ์7825512,090--
ค่อนข้างสูง514692--
สูง45385--
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์--3--


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--1,084--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเตี้ย--56--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างเตี้ย--58--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมสูงตามเกณฑ์--885--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างสูง--45--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมสูง--40--
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--70--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเตี้ย--4--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างเตี้ย--4--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมสูงตามเกณฑ์--58--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างสูง--3--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมสูง--1--
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--1,114--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเตี้ย--16--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างเตี้ย--41--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตสูงตามเกณฑ์--963--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างสูง--59--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตสูง--35--
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--877--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเตี้ย--60--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างเตี้ย--70--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมสูงตามเกณฑ์--705--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างสูง--34--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมสูง--8--
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--559--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเตี้ย--17--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างเตี้ย--24--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูงตามเกณฑ์--467--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างสูง--35--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูง--16--
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--112--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเตี้ย--4--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างเตี้ย--7--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูงตามเกณฑ์--93--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างสูง--7--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูง--1--
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--80--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเตี้ย--5--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างเตี้ย--4--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูงตามเกณฑ์--68--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างสูง--2--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูง--1--
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--39--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเตี้ย--4--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างเตี้ย--4--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูงตามเกณฑ์--29--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างสูง--1--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินสูง--1--
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนทั้งหมด--578--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเตี้ย--28--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างเตี้ย--34--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินสูงตามเกณฑ์--480--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินค่อนข้างสูง--25--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินสูง--11--
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--497--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเตี้ย--19--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างเตี้ย--29--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมสูงตามเกณฑ์--409--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างสูง--27--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมสูง--13--
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนทั้งหมด--57--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเตี้ย--4--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างเตี้ย--1--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมสูงตามเกณฑ์--46--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมค่อนข้างสูง--5--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมสูง--1--
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--87--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเตี้ย--2--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างเตี้ย--4--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมสูงตามเกณฑ์--76--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างสูง--3--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมสูง--2--
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--50--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเตี้ย--2--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างเตี้ย--2--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมสูงตามเกณฑ์--44--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างสูง-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมสูง--2--
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--358--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเตี้ย--20--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างเตี้ย--19--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมสูงตามเกณฑ์--295--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างสูง--16--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมสูง--8--
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--113--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเตี้ย--3--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างเตี้ย--3--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูงตามเกณฑ์--100--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างสูง--7--
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูง-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--511--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเตี้ย--27--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างเตี้ย--29--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูงตามเกณฑ์--426--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างสูง--20--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูง--9--
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--383--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเตี้ย--26--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างเตี้ย--29--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูงตามเกณฑ์--307--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างสูง--17--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูง--4--
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--334--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเตี้ย--9--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างเตี้ย--17--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตสูงตามเกณฑ์--281--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างสูง--17--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตสูง--10--
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนทั้งหมด--504--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเตี้ย--19--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างเตี้ย--19--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมสูงตามเกณฑ์--418--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมค่อนข้างสูง--32--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมสูง--16--
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--867--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเตี้ย--83--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างเตี้ย--59--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูงตามเกณฑ์--676--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างสูง--32--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูง--17--
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนทั้งหมด--336--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเตี้ย--10--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างเตี้ย--16--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูงตามเกณฑ์--289--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษค่อนข้างสูง--12--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษสูง--9--
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--453--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเตี้ย--17--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างเตี้ย--23--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตสูงตามเกณฑ์--379--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างสูง--21--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตสูง--13--
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนทั้งหมด--159--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเตี้ย--6--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างเตี้ย--12--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตสูงตามเกณฑ์--126--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตค่อนข้างสูง--10--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตสูง--5--
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด75216118--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เตี้ย9187--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างเตี้ย5166--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูงตามเกณฑ์5217199--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างสูง582--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูง434--
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด30102116--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเตี้ย-45--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างเตี้ย464--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูงตามเกณฑ์2684103--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างสูง-63--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูง-21--
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--1,037--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเตี้ย--22--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างเตี้ย--26--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูงตามเกณฑ์--893--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างสูง--61--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูง--35--
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--1,007--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เตี้ย--20--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างเตี้ย--29--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูงตามเกณฑ์--827--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างสูง--84--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูง--47--
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--368--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เตี้ย--27--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างเตี้ย--13--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูงตามเกณฑ์--305--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างสูง--10--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูง--13--
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--118--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เตี้ย--6--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างเตี้ย--1--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูงตามเกณฑ์--96--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างสูง--10--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูง--5--
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--88--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเตี้ย--5--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างเตี้ย--4--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูงตามเกณฑ์--76--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างสูง--2--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูง--1--
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนทั้งหมด--97--
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เตี้ย--3--
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างเตี้ย--1--
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูงตามเกณฑ์--88--
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ค่อนข้างสูง--5--
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์สูง-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--584--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเตี้ย--56--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างเตี้ย--40--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูงตามเกณฑ์--455--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างสูง--21--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูง--10--
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์--2--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--597--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เตี้ย--25--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างเตี้ย--19--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูงตามเกณฑ์--510--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างสูง--25--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูง--18--
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--101--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เตี้ย--2--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างเตี้ย--2--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูงตามเกณฑ์--91--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างสูง--4--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูง--2--
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--46--
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เตี้ย--2--
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างเตี้ย--4--
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูงตามเกณฑ์--40--
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างสูง-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูง-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--548--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เตี้ย--34--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างเตี้ย--20--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูงตามเกณฑ์--468--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างสูง--18--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูง--7--
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์--1--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนทั้งหมด--170--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เตี้ย--6--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างเตี้ย--7--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูงตามเกณฑ์--141--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ค่อนข้างสูง--7--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่สูง--9--
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--251--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเตี้ย--11--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างเตี้ย--14--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูงตามเกณฑ์--210--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างสูง--9--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูง--7--
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนทั้งหมด--81--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเตี้ย--4--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างเตี้ย--5--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูงตามเกณฑ์--68--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณค่อนข้างสูง--1--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณสูง--3--
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12