จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด-1911172202
ความพิการทางการมองเห็น---11
ความพิการทางการได้ยิน---11
ความพิการทางสติปัญญา-710825
ความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
ความพิการทางการเรียนรู้-129760169
ความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--213
ความพิการทางการออทิสติก-----
ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอสหวิทยาเขตประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการออทิสติก-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการเรียนรู้-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางสติปัญญา-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการได้ยิน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการมองเห็น-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการออทิสติก-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการเรียนรู้---22
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางสติปัญญา-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการได้ยิน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการมองเห็น-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนพิการทั้งหมด---22
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการออทิสติก-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการเรียนรู้-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางสติปัญญา-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการได้ยิน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการมองเห็น-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการออทิสติก-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการเรียนรู้---11
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางสติปัญญา---11
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการได้ยิน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการมองเห็น-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนพิการทั้งหมด---22
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---11
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการเรียนรู้-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด---11
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการเรียนรู้--9211
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด--9211
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการเรียนรู้-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการเรียนรู้--1-1
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอื่นๆ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการออทิสติก-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการเรียนรู้---11
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางสติปัญญา-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการได้ยิน-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินความพิการทางการมองเห็น-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนพิการทั้งหมด---11
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการออทิสติก-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการเรียนรู้-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางสติปัญญา-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการได้ยิน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการมองเห็น-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอื่นๆ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการออทิสติก-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการเรียนรู้-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางสติปัญญา-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการได้ยิน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมความพิการทางการมองเห็น-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการออทิสติก-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการเรียนรู้-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางสติปัญญา-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการได้ยิน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการมองเห็น-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการออทิสติก-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการเรียนรู้-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางสติปัญญา-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการได้ยิน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการมองเห็น-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการออทิสติก-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการเรียนรู้-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางสติปัญญา-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการได้ยิน-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการมองเห็น-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการออทิสติก-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการเรียนรู้--10414
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางสติปัญญา-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการได้ยิน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการมองเห็น-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนพิการทั้งหมด--10414
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการออทิสติก-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการเรียนรู้-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางสติปัญญา-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการได้ยิน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการมองเห็น-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนพิการทั้งหมด-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการออทิสติก-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการเรียนรู้--14317
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางสติปัญญา--358
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการได้ยิน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการมองเห็น-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนพิการทั้งหมด--18826
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการออทิสติก-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการเรียนรู้---11
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางสติปัญญา--1-1
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการได้ยิน---11
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการมองเห็น-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนพิการทั้งหมด--123
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอื่นๆ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการออทิสติก-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการเรียนรู้--1-1
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางสติปัญญา-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการได้ยิน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมความพิการทางการมองเห็น-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคมฯ แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการออทิสติก-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการเรียนรู้--31215
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางสติปัญญา---11
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการได้ยิน-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการมองเห็น-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนพิการทั้งหมด--31316
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอื่นๆ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการออทิสติก-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการเรียนรู้---22
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางสติปัญญา-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการได้ยิน-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษความพิการทางการมองเห็น-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนพิการทั้งหมด---22
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการออทิสติก-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการเรียนรู้--6814
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางสติปัญญา-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการได้ยิน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการมองเห็น-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนพิการทั้งหมด--6814
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอื่นๆ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการออทิสติก-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการพูดและภาษา-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการเรียนรู้--112
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางสติปัญญา-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการได้ยิน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตความพิการทางการมองเห็น-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนพิการทั้งหมด--112
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการออทิสติก-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการเรียนรู้-1215-27
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการได้ยิน-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางสติปัญญา-71-8
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการมองเห็น-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนพิการทั้งหมด-1917-36
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการออทิสติก-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพูดและภาษา-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการเรียนรู้-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางสติปัญญา-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการได้ยิน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการมองเห็น-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนพิการทั้งหมด-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการออทิสติก-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการเรียนรู้-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางสติปัญญา-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการได้ยิน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการมองเห็น-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนพิการทั้งหมด-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการออทิสติก-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการเรียนรู้-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการได้ยิน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางสติปัญญา-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการมองเห็น-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนพิการทั้งหมด-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการออทิสติก-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการเรียนรู้--145
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางสติปัญญา--1-1
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการได้ยิน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการมองเห็น-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนพิการทั้งหมด--347
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการออทิสติก-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการเรียนรู้--131023
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางสติปัญญา-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการได้ยิน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการมองเห็น-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนพิการทั้งหมด--131023
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการออทิสติก-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการเรียนรู้-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางสติปัญญา-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการมองเห็น---11
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการได้ยิน-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนพิการทั้งหมด---11
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อื่นๆ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการออทิสติก-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการเรียนรู้---11
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางสติปัญญา-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการได้ยิน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนพิการทั้งหมด---11
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ความพิการทางการมองเห็น-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการออทิสติก-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการเรียนรู้-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางสติปัญญา-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการมองเห็น-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการได้ยิน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนพิการทั้งหมด-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการเรียนรู้-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการเรียนรู้--3-3
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนพิการทั้งหมด--3-3
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการเรียนรู้-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนพิการทั้งหมด-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการเรียนรู้--13316
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางสติปัญญา--415
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนพิการทั้งหมด--17421
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อื่นๆ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการออทิสติก-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการเรียนรู้--538
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางสติปัญญา-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการได้ยิน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ความพิการทางการมองเห็น-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนพิการทั้งหมด--549
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนพิการทั้งหมด--224
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการมองเห็น-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการได้ยิน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางสติปัญญา-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการเรียนรู้--224
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการออทิสติก-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนพิการทั้งหมด-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการมองเห็น-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการได้ยิน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางสติปัญญา-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการเรียนรู้-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพูดและภาษา-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการออทิสติก-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอื่นๆ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12