วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2562 2563 2564 2565 2566


รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย330 -33091105 14
ระดับประถมศึกษา1720 -1720337318 -19
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น14,3940 -14394014,63914,549 -90
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย00000
รวม26,7420 -26742028,25128,152 -99
ห้องเรียน8380 -8380883897 14