จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.431359,9619,48019,619
เดินเท้า229968171
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39794,2853,6218,024
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2545,5705,78711,413
จักรยานยืมเรียน--7411
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----


รหัสโรงเรียนอำเภอสหวิทยาเขตประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นม.ปลายรวมทั้งสิ้น
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9091,5232,432
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า--224
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5087211,229
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3998001,199
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--202242
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า---22
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--171431
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--369
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012002 บางกะจะ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9121,4502,362
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า--369
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4495671,016
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4608771,337
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22012003 ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7287051,433
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า--6511
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--431364795
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--291336627
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22012004 เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5767611,337
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--156
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--156218374
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--418538956
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน--1-1
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7858136
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--112
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--443478
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--332356
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--265278
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--1-1
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--122032
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--123244
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน--1-1
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--182240
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--112
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11617
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--61521
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่สหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--391322713
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเดินเท้า--123
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--166124290
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--223196419
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินจักรยานยืมเรียน--1-1
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินข้อมูลผิดปกติ-----
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวสหวิทยาเขตไพลินอายุนอกเกณฑ์-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--345267612
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า--213
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11958177
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--224208432
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012010 นายายอามพิทยาคม นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--421355
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเดินเท้า-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--5-5
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--371350
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมจักรยานยืมเรียน-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมข้อมูลผิดปกติ-----
22012011 มัธยมท่าแคลง นายายอามสหวิทยาเขตทับทิมอายุนอกเกณฑ์-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--4173114
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า--1-1
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--194160
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--213253
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022001 ตกพรมวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--201232
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--141226
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6-6
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022002 บ่อวิทยาคาร ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--299397696
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า--5510
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--107126233
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--185266451
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน--2-2
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงสหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--10465169
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3912
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10156157
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022004 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--222137359
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า--145
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10456160
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11777194
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6784151
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า--336
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--272653
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--375592
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--262154416
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า--4-4
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--13675211
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12279201
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022007 มะขามสรรเสริญ มะขามสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--346298644
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเดินเท้า--426
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--15395248
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--189201390
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมจักรยานยืมเรียน-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมข้อมูลผิดปกติ-----
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์สหวิทยาเขตบุษราคัมอายุนอกเกณฑ์-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--478355833
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า--11516
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12780207
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--339268607
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน--123
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022009 สอยดาววิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--121118239
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเดินเท้า---11
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--503282
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7184155
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษจักรยานยืมเรียน---11
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษข้อมูลผิดปกติ-----
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวสหวิทยาเขตสตาร์บุษอายุนอกเกณฑ์-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--367259626
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า--7-7
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--16457221
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--196202398
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022011 คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--10482186
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเดินเท้า-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4913
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10073173
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตจักรยานยืมเรียน-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตข้อมูลผิดปกติ-----
22022012 คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏสหวิทยาเขตมรกตอายุนอกเกณฑ์-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.431036748261
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า22-15
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39603336168
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ241331187
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน--1-1
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-326560157
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19222263
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13433894
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23010116 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7913941,185
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--538
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--392194586
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--394197591
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012001 ตราษตระการคุณ เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6896781,367
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า--426
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--373255628
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--312421733
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--18194275
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า--235
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8847135
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9144135
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9752149
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า--1-1
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--601979
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--363369
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012005 เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--561773
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--3-3
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--421254
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11415
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน---11
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8826114
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เดินเท้า-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--617
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8225107
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์จักรยานยืมเรียน-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ข้อมูลผิดปกติ-----
23012007 เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์อายุนอกเกณฑ์-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--301197498
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--17522
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6440104
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--220152372
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่สหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--538343881
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า--5-5
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--113103216
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--420240660
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--8141122
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--381553
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--432669
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--322254
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า--1-1
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--191130
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--121123
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012012 ประณีตวิทยาคม เขาสมิงสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--251113364
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า--336
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12051171
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--12859187
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012013 บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7552127
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เดินเท้า--325
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--321648
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--403474
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่จักรยานยืมเรียน-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ข้อมูลผิดปกติ-----
23012014 หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่อายุนอกเกณฑ์-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--14781228
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า--112
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--483785
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9843141
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012016 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--263359
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเดินเท้า---33
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--91827
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--171229
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณจักรยานยืมเรียน-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณข้อมูลผิดปกติ-----
23012017 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณอายุนอกเกณฑ์-----


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12