ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 44.73 19.70 26.27 23.54 36.56
2561 43.21 -1.52 25.10 5.40 28.03 1.76 25.82 2.28 38.84 2.28
2562 38.93 -4.28 20.89 -4.21 26.97 -1.06 24.79 -1.03 36.46 -2.38
2563 41.26 2.33 22.78 1.89 30.58 3.61 25.43 0.64 38.66 2.20
2564 47.07 5.81 20.21 -2.57 28.65 -1.93 24.06 -1.37 31.30 -7.36
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12