ข้อมูลสถานศึกษา
สะพานเลือกวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120080602391022060239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สะพานเลือกวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Sapanluakwittayakom
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเบญจา
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39480355sapanluakwit@splw.ac.thhttp://www.splw.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.8233
Longitude
101.966
Tabe 3
Tab 5