คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2021.12