ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 156651214
มัธยมศึกษาปีที่ 270701404
มัธยมศึกษาปีที่ 33859974
รวม164194358 -1412
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4681141826
มัธยมศึกษาปีที่ 5501041546
มัธยมศึกษาปีที่ 654861406
รวม16419435812

รวมทั้งสิ้น

336498834 330